Privacyverklaring voor www.applicura.nl

Applicura vof (Kamer van Koophandel: 56299427), hierna te noemen Applicura, verleent u hierbij toegang tot www.applicura.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Applicura behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 (DEZE PRIVACY-VERKLARING IS MOMENTEEL IN BEWERKING)

 

Beperkte aansprakelijkheid

Applicura spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Applicura.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Applicura nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Applicura en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Applicura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Afbeeldingen

Applicura tracht altijd de auteursrechten van derden te respecteren of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentievrij werk: afbeeldingen, tekst en fotomateriaal.

Het fotomateriaal op deze website is afkomstig uit de eigen organisatie of met toestemming betrokken van derden. Enkele foto’s zijn tegen een vergoeding betrokken van openbare fotobanken. Daar waar het auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal betreft, heeft afstemming plaatsgevonden met de eigenaar en is hiervan melding gemaakt.

Ter ondersteuning van sommige berichtjes is gebruik gemaakt van fotomateriaal afkomstig van derden. Wij stellen alles in het werk de rechthebbende auteur daarvan te achterhalen met als doel vooraf toestemming te vragen dit te mogen gebruiken ter ondersteuning van het gepubliceerde materiaal. Mocht u van mening zijn dat wij uw materiaal ten onrechte hebben gebruikt en wij er dus ondanks onze zorgvuldigheid er dus niet in geslaagd zijn u als rechthebbende auteur te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@applicura.nl, het betreffende materiaal zal dan onmiddellijk verwijderd worden van de site.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

 

ict oplossingen

Login