Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor Applicura vof

Applicura vof, gevestigd aan Kampseveld 11, 5275 CB  Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.applicura.nl

Kampseveld 11

5275 CB  Den Dungen

Tel.: +31-73 - 850 9382

Gerard Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van Applicura vof. Hij is te bereiken via Gerard.Verheij@Applicura.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Applicura vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@applicura.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Applicura vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken tbv ondersteuning op onze producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Applicura vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Applicura vof) tussen zit. Applicura vof gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MailChimp tbv e-mail nieuwsbrieven
 • Joomla!CMS om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website en klanten te registreren voor ondersteuning van onze ICT-oplossingen 
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd
 • Kantoornetwerk (achter een actueel bijgewerkte en zo goed mogelijk ingestelde Firewall) om onze ICT-oplossingen te ontwikkelen 
 • Klanten- en financiele administratie in het kantoornetwerk
 • Thinq: online boekhouding om klanten te factureren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Applicura vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens in boekhouding: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 • Klantadministratie: zo lang als nodig om onze diensten te verlenen
 • MailChimp, totdat u uzelf afmeldt voor de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Applicura vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Applicura vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Applicura vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Applicura vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@applicura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Applicura vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Applicura vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@applicura.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Applicura en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Applicura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Afbeeldingen

Applicura tracht altijd de auteursrechten van derden te respecteren of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentievrij werk: afbeeldingen, tekst en fotomateriaal.

Het fotomateriaal op deze website is afkomstig uit de eigen organisatie of met toestemming betrokken van derden. Enkele foto’s zijn tegen een vergoeding betrokken van openbare fotobanken. Daar waar het auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal betreft, heeft afstemming plaatsgevonden met de eigenaar en is hiervan melding gemaakt.

Ter ondersteuning van sommige berichtjes is gebruik gemaakt van fotomateriaal afkomstig van derden. Wij stellen alles in het werk de rechthebbende auteur daarvan te achterhalen met als doel vooraf toestemming te vragen dit te mogen gebruiken ter ondersteuning van het gepubliceerde materiaal. Mocht u van mening zijn dat wij uw materiaal ten onrechte hebben gebruikt en wij er dus ondanks onze zorgvuldigheid er dus niet in geslaagd zijn u als rechthebbende auteur te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@applicura.nl, het betreffende materiaal zal dan onmiddellijk verwijderd worden van de site.